ADDITIONELE EISEN GESTELD AAN BETAALINSTELLINGEN

Verandering 5: Additionele eisen gesteld aan betaalinstellingen

De PSD2 stelt extra eisen aan de vergunningsaanvraag voor een betaalinstelling. Deze additionele eisen richten zich vooral op het beperken van veiligheidsrisico’s en procedures met betrekking tot het beheersen van incidenten. Bij een vergunningsaanvraag moet de betaalinstelling o.a. het volgende worden ingediend bij het toezichtorgaan in het land van herkomst:

  • Procedurebeschrijving voor het monitoren, afhandelen en opvolgen van veiligheidsincidenten
  • Bedrijfscontinuïteitsplan
  • Beveiligingsbeleidsplan inclusief risico analyse voor geboden betalingsdiensten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Daarnaast zijn er voor betaalinstellingen, die specifiek als betalingsinitiatie dienstaanbieder en/of rekeninginformatie dienstaanbieder acteren, extra bepalingen opgenomen voor het afdekken van hun aansprakelijkheid voor het bieden van betalingsinitiatie services respectievelijk rekeninginformatie services. Zij moeten over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een andere vergelijkbare waarborg tegen aansprakelijkheid beschikken. Voor de betalingsinitiatie services kunnen zij namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade in geval van een onjuiste, ongeautoriseerde, niet, of verlate verwerking van een betaalopdracht. Voor rekeninginformatie services betreft het de aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade bij ongeautoriseerde of frauduleuze toegang tot de betaalrekening en het daaruit volgende gebruik van verkregen rekeninginformatie.

Registreren

Tenslotte moeten betaalinstellingen die een vergunning hebben verkregen in een nieuw openbaar register worden geregistreerd. Het register moet gratis en voor iedereen toegankelijk zijn. EBA gaat dit register beheren. Voor elke betaalinstelling vermeldt het register voor welke betaaldiensten een vergunning is afgegeven. De nationale toezichtorganen zijn verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van deze gegevens. Dit register moet tot een transparantere werking van betaalinstellingen leiden en daarmee zorgen voor een hoger niveau van consumentenbescherming binnen de EU.