CONSUMENTEN AANSPRAKELIJKHEID VERLAAGD

Verandering 4: Consumentenaansprakelijkheid verlaagd

Binnen het betalingsverkeer bestaat altijd de kans dat een betaling niet of incorrect wordt uitgevoerd of dat er ongeautoriseerde transacties plaatsvinden. In de PSD1 is reeds bepaald dat, indien gebruik wordt gemaakt van derde partijen bij het plaatsen van een betalingsorder, de aansprakelijkheid voor de foutieve transactie ligt bij deze betalingsdienstaanbieder.

Derde betaaldienstaanbieder ‘PISP’

In de PSD2 is hierop voortgebouwd, onder andere door het formaliseren van de rol van derde betaaldienstaanbieder (de ‘PISP’). Daarbij is gesteld dat indien de derde betaaldienstaanbieder verantwoordelijk is voor de foutieve uitvoering van de betalingstransactie dan moet de PISP de rekeningvoerende instantie (De ‘AS PSP’) onmiddellijk en volledig compenseren, tenzij de PISP kan aantonen dat de AS PSP de juiste betalingsopdracht heeft ontvangen. De consument blijft zo gevrijwaard van enig gebruikersrisico. Daarbij is wel aangetekend dat, wanneer de betaler zelf frauduleus of ernstig nalatig heeft gehandeld, de aansprakelijkheid alsnog bij de betaler wordt gelegd. De betaaldienstaanbieder (de ‘PSP’), of indien van toepassing de PISP, moet hiertoe aanvullend bewijs overleggen.

Omdat niet alle organisaties die betrokken zijn bij betalingsprocessen die daadwerkelijk vallen onder de PSD2 (denk bijvoorbeeld aan vrijgestelde telecom-aanbieders) is voor de ‘vrijgestelde’ diensten ook gekozen voor een sterkere limitering van de maximum aansprakelijkheid voor consumenten, alsook voor inperking van het type diensten waarop de vrijstelling van toepassing is. De vrijstelling geldt enkel voor de aankoop van digitale inhoud en de waarde van een enkele betalingstransactie mag niet hoger zijn dan €50,=. De cumulatieve waarde van het betalingstransacties mag niet meer bedragen dan €300,= per facturatiemaand.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de consument is ook gewijzigd m.b.t. het verlies of de diefstal van een betaalinstrument (bijv. pas). Het maximumbedrag is verlaagd tot €50,= en de consument is nu tevens gevrijwaard van aansprakelijkheid indien het verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik niet door de betaler kon zijn vastgesteld voordat er een betaling plaatsvond.

Ten laatste is in de PSD2 gesteld dat de betaler niet aansprakelijk is voor enig verlies, indien de PSP geen sterke klant authenticatie vereist voor een betaling, mits de betaler zelf geen fraude heeft gepleegd. Dit heeft bijvoorbeeld consequenties voor betalingen via een smartphone of tablet met enkel een pincode naar een begunstigde die niet tot de lijst van vertrouwde begunstigden behoort. Hier is er geen sprake van sterke authenticatie en daarom zal eventuele schade altijd volledig door de bank moeten worden vergoed. Deze bepaling heeft direct impact op een aantal Nederlandse banken waar, afhankelijk van de door de gebruiker ingestelde voorkeur, de consument anno 2016  via mobiel betalen een bedrag kan overboeken naar a) elke willekeurige begunstigde of b) een begunstigde waar de gebruiker de afgelopen 18 maanden een betaling naartoe heeft gedaan, met enkel een pincode.