Toch geen DNB-vergunning nodig voor Cryptodienstverleners. Wel registratieplicht.
Flashforward 2020: Geen vergunning- maar registratieplicht voor cryptodienstverleners bij DNB

Aanbieders van diensten voor het wisselen tussen cryptovaluta en fiatgeld, alsmede aanbieders van bewaarportemonnees (crypto wallets), worden vanaf 2020 verplicht zich te laten registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zonder registratie mogen deze partijen hun diensten vanaf dan niet langer in of vanuit Nederland aanbieden. De registratieplicht vloeit voort uit de laatste versie van de implementatiewet tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, ook wel bekend als AMLD5. De veranderingen uit dit wetsvoorstel worden voor Nederland doorgevoerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Via het wetsvoorstel worden cryptodienstverleners verplicht tot het doen van cliëntenonderzoek en het melden van verdachte transacties bij de FIU (Financial Intelligence Unit). Het is voor het eerst dat dergelijke dienstverleners binnen het juridisch kader van de antiwitwas- en terrorismebestrijding vallen.

Uit een vorige versie van het wetsvoorstel bleek dat minister van Financiën Hoekstra cryptodienstverleners eerst wilde verplichten een vergunning bij DNB aan te vragen. Naar aanleiding van een advies van de Raad van State van afgelopen juni is hiervan afgezien. De Raad van State achtte een vergunningplicht een te ingrijpende en disproportionele maatregel: een vergunningaanvraag en het bijbehorende lopend toezicht zouden voor de cryptodienstverleners onevenredig veel lasten met zich meebrengen. De minister heeft dit advies overgenomen en de geplande vergunningplicht is omgezet in een registratieplicht. De Raad van State sluit in het advies een vergunningstelsel in de toekomst overigens niet uit. De vele onzekerheden rondom de ontwikkeling van cryptovaluta geven hiertoe op korte termijn echter geen aanleiding.

Om in aanmerking te komen voor een registratie dienen cryptodienstverleners bepaalde gegevens aan te leveren bij DNB, zoals het gevoerde beleid met betrekking tot klantacceptatie, transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties. Ook toetst DNB de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beleidsbepalers van de cryptodienstverlener. Een registratie kan op een later moment door DNB worden geschrapt indien bijvoorbeeld blijkt dat de geregistreerde partij structureel tekortschiet bij het voldoen aan de vereisten uit de Wwft of de Sanctiewet 1977.

De aanwijzingen uit de vijfde antiwitwasrichtlijn moeten op 10 januari 2020 zijn doorgevoerd in de relevante wetgeving van alle EU-lidstaten. In Nederland is het implementatiewetsvoorstel is op 1 juli ingediend bij de Tweede Kamer en eind augustus wordt de schriftelijke voorbereiding voortgezet. Indien het wetsvoorstel tijdig wordt geïmplementeerd hebben cryptodienstverleners vervolgens tot 10 juli 2020 de tijd om de registratieprocedure bij DNB af te ronden.

Wilt u weten of de cryptodienst die u aanbiedt onder deze nieuwe verplichtingen valt, of heeft u als cryptodienstverlener andere vragen over de gevolgen van de nieuwe richtlijn voor uw onderneming? Neem dan gerust contact met ons op.